Villkor och sekretessregler

Vägledning och generell riktlinje för webbplatsen

Papperskorg.info har som syfte att skydda och distribuera eget material som av olika anledningar inte har kommit till allmänhetens kännedom. Många företag och föreningar kastar felfria filer och projekt av rena prestigeskäl. Man kan tycka att man borde sätta företagets vinst i första rummet, men det är ingen självklarhet. Det är också mycket vanligt att arbetsgivare publicerar valda delar under eget namn oavsett om det finns ett anställningsavtal eller inte.

En enkel tumregel är att endast det som gjorts på arbetstid kan tillämpas/ändras, men inte material som överlåtits till dig av tredje part eller sådant du gjort på din fritid. Se till att ingå ett avtal redan innan du börjar ditt arbete. Grundregeln är att upphovsmannen alltid har rätt till sitt eget arbete. Tredje paragrafen i upphovsrätten* är ett skydd för upphovsmannens integritet, i synnerhet i fall då tillämpningen kan ses som kränkande. Arbetsrätten* som arbetsgivare hänvisar till gäller enbart om det redan finns i ditt kollektivavtal, alternativt om det är praxis i ett specifikt branschområde eller om ett bindande avtal upprättas vid anställningen.

Arbetssökande förväntas skänka bort den immateriella rätten till sina arbeten. Om du tvingats eller förletts lämna ifrån dig upphovsrätten så har du alltid lagen på din sida. Avstår anordnaren att använda det du producerat under en pågående arbetsmarknadsåtgärd så har de förverkat rätten att använda materialet när du har lämnat platsen. Du kan alltså med gott samvete anpassa dina idéer till något samhällsnyttigt istället, som det var tänkt från början.

Utgångspunkten inom arbetsrätten är att rätten till arbetsresultatet tillfaller dig som arbetsgivare. Arbetstagaren kompenseras för sin arbetsinsats genom lön och andra anställningsförmåner.

Inom upphovsrätten är dock grundregeln den motsatta. Upphovsrätten till verk som arbetstagaren skapat i sin anställning övergår inte till dig som arbetsgivare om inget avtalats. Upphovsrätten kan övergå till dig genom kollektivavtal eller genom en överenskommelse i det enskilda anställningsavtalet.

 * Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Kom ihåg att papperskorgen inte är samma sak som att kasta något fysiskt! Använder du en delad dator t.ex. i skolan skall du lagra dina filer på flyttbart lagringsmedia så att du kan radera dem säkert därifrån. I lagens mening äger du alltid filerna om de är digitala och gjorda av dig, se upphovsrätten*.

Papperskorg.info har som mål att sprida information som kan främja dina självstudier och tillhandahålla egenproducerat material i samma syfte. Underlätta för andra mediaintresserade att producera t.ex. hemsidor med en knapp budget. Upplåta sponsrade bloggar och hemsidor till andra med ovanstående värdegrund. Vi stödjer Creative Commons och GNU General Public License med flera, men är emot fildelning mot upphovsmannens gillande.

 

Ansvarsfriskrivning

[kommande]